wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
październik 2006
misje dzisiaj
Posłuszni nakazowi Chrystusa
strona: 6
Posłuszni nakazowi Chrystusa
W każdym wieku Chrystusowy nakaz: Idźcie i głoście mobilizował chrześcijan, którzy często poświęcali wszystko, aby nieść Dobrą Nowinę, aby dzielić się nią z braćmi i z siostrami. Nie inaczej jest w naszych czasach.
Z Ewangelią wśród Indian
strona: 14
Z Ewangelią wśród Indian »
Historia misji katolickiej na terenie rezerwatu Pine Ridge sięga początków jego powstania. Wielki wódz indiański Czerwona Chmura, po pertraktacjach z rządem amerykańskim w Waszyngtonie, kiedy już zamieszkał w rezerwacie, poprosił władze, aby przysłały do rezerwatu "Czarne Suknie", czyli księży jezuitów celem założenia szkoły dla indiańskich dzieci.
Służba Bogu i bliźniemu
strona: 28
Służba Bogu i bliźniemu »
Być misjonarzem oznacza, że trzeba iść do ludzi, by ich zbliżyć do Pana Boga. Trzeba uczyć ich prawdy i wiary; kłaść nacisk na wiarę. Tłumaczyć, co to znaczy wierzyć, bo wiara to nie wiedza, ale otwarcie się na Boga, na Jego sprawy i na Jego plany.
Malgaska szkoła
strona: 30
Malgaska szkoła
System szkolny na Madagaskarze - przejęty od Francuzów - jest podobny do obowiązującego w Polsce. Struktura nauczania nie różni się od polskiej, ale czas i metoda pracy są zupełnie inne.
Posłaniec / październik 2006 / stopka redakcyjna
stopka redakcyjna:
redaktor naczelny
ks. Leszek Gęsiak SJ
zastępca redaktora naczelnego
ks. Stanisław Czarnecki SJ
sekretarz redakcji
Jadwiga Zięba
redakcja
Grażyna Berger
ks. Bogusław Steczek SJ
współpraca
ks. Józef Augustyn SJ
ks. Władysław Gryzło SJ
ks. Tadeusz Hajduk SJ
ks. Tomasz Jelonek
Jadwiga Krengiel
Kinga Mleczko
ks. Stanisław Morgalla SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Krzysztof Ołdakowski SJ
ks. Józef Polak SJ
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jacek Siepsiak SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
opracowanie graficzne
Joanna Panasiewicz; www.StudioTak.pl
adres redakcji
ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 291; fax 012 42 95 003
e-mail: redakcja_._poslaniec net
www.poslaniec.net
prenumerata tel. 012 62 93 273
Rok 135, 2006
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 200, fax 012 42 95 003
Vol. 90, 2006
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520)
is published monthly for $20.00 a year in USA
(abroad $22.00), by the POLISH JESUITS,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
Periodicals Postage Paid at Chicago, IL.
POSTMASTER: Send address changes
to "Posłaniec Serca Jezusa", Jesuit Fathers,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.

wydawca: Księża Jezuici;
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
patronat internetowy
www.gloria24.pl
www.wiara.pl
druk
Z.G. COLONEL s.j., ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków
planowany nakład 14 000
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów.

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ
Nr indeksu 37250
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr październik 2006:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr październik 2006:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.