wspólna publikacja pism:
Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)
sierpień 2007
za Wielkim Murem
Kościół powszechny jak nigdy
strona: 10
Kościół powszechny jak nigdy
Chińczycy znają chrześcijaństwo, nie będąc chrześcijanami. I odnoszą się doń z szacunkiem. Tylko nie mogą pojąć, dlaczego centrum Kościoła jest w Rzymie i dlaczego papież ma decydować o terytorium jakiejś diecezji w Chinach czy o kandydacie na biskupa. Tego nie potrafią zaakceptować.
Podobne, a jednak inne
strona: 32
Podobne, a jednak inne
Chiny i Wietnam mają tę samą szkołę, te same książki i tych samych mistrzów. Tak było w przeszłości, tak jest i dziś. Różnica pomiędzy dwoma krajami wynika, być może, z liczebności i temperamentu zamieszkujących je narodów. Olbrzym musi spożywać więcej i porusza się mniej sprawnie, a każdy z jego kroków niesie ryzyko ogromnych zniszczeń.
Pociąg do Kościoła
strona: 48
Pociąg do Kościoła »
Kształtem, kolorem i symboliką przykuwa wzrok pasażera. Nie tylko wozi podróżnych szlakami sanktuariów związanych z Janem Pawłem II, ale propaguje jego nauczanie. Pociąg papieski, bo o nim mowa, to nie tylko pomnik wdzięczności kolejarzy i przewodnik pielgrzymów - to także idea łącząca piękne i głębokie inicjatywy duszpasterskie, by wciąż wzrastał w sercach pociąg do Kościoła.
<i>O admirabile commercium!</i>
strona: 54
O admirabile commercium! »
Kimże jest człowiek? Jak wielką jest tajemnicą nawet dla drugiego człowieka. Odpowiedzi trzeba szukać u źródła, czyli w akcie stwórczym Boga.
Posłaniec / sierpień 2007 / stopka redakcyjna
stopka redakcyjna:
redaktor naczelny
Leszek Gęsiak SJ
zastępca redaktora naczelnego
Stanisław Czarnecki SJ
sekretarz redakcji
Jadwiga Zięba
redakcja
Grażyna Berger
Jadwiga Krengiel
Bogusław Steczek SJ
Jerzy Wolak
sekretariat
Katarzyna Janas
współpraca
Józef Augustyn SJ
Władysław Gryzło SJ
Tadeusz Hajduk SJ
Urszula Janicka-Krzywda
ks. Tomasz Jelonek
Leszek Mądrzyk SJ
Stanisław Morgalla SJ
Stanisław Łucarz SJ
Krzysztof Ołdakowski SJ
Marek Orzechowski
Elżbieta Polak
Józef Polak SJ
Jerzy Sermak SJ
Jacek Siepsiak SJ
Paweł Szpyrka SJ
Bartosz Wieczorek
Marek Wójtowicz SJ
opracowanie graficzne
Joanna Panasiewicz; www.StudioTak.pl
adres redakcji
ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 291; fax 012 42 95 003
e-mail: redakcja_._poslaniec net
www.poslaniec.net
prenumerata tel. 012 62 93 273
Rok 136, 2007
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 200, fax 012 42 95 003
Vol. 91, 2007
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520)
is published monthly for $30.00 a year in USA
(abroad $35.00), by the POLISH JESUITS,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
Periodicals Postage Paid at Chicago, IL.
POSTMASTER: Send address changes
to "Posłaniec Serca Jezusa", Jesuit Fathers,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.

wydawca: Księża Jezuici;
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
patronat internetowy
www.wiara.pl
druk
Z.G. COLONEL s.j., ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków
planowany nakład 14 000
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów.

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ
Nr indeksu 37250
wybrane artykuły publikowane w POSŁAŃCU nr sierpień 2007:
dostępność w sprzedaży POSŁAŃCA nr sierpień 2007:
© Wszystkie prawa zastrzeżone. • WydawnictwoWAM.pl • 2006-2010
Udostępnione informacje nie mogą być kopiowane i publikowane bez naszej zgody.